Postupak legalizacije objekta u 2013.

Postupak legalizacije objektaIzlaskom sada aktualnog zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama 86/12 , postupak se bitno  pojednostavio u odnosu na prethodne zakone, pa predstavljamo put za legalizaciju u 2013. godini u što kraćim crtama:

 1. U prvom koraku, ovisno o kategoriji objekta (zgrade) koji se legalizira, potrebno je kontaktirati odgovarajući ured: ovlaštenog arhitekta, ovl. geodeta ili inž. građevine (ili ured koji pokriva sve navedene struke).
  Prema ukupnoj brutto površini kategorije su: Iznad 400m², do 400m², do 100m² i pomoćni objekti do 50m².  Svakako je poželjno je da ured ima iskustva u legalizaciji i da je dobro upoznat sa odredbama Zakona jer postupak legalizacije nije puko crtanje postojećeg stanja,a izvjesnim propustima može se nanijeti dugoročna šteta kod naknadnog upisa i gospodarenja.
 2. Nakon analize mogućnosti, prihvaćanja ponude i procedure sljedi: Izlazak na teren i izmjera, te izrada dokumentacije: arhitektonske snimke, geodetske snimke te izjava statičara (za iznad 400m²).
 3. Kada je izrađena tehnička doku­mentacija predaje se zaht­jev za izda­vanje Rješenja o izve­de­nom stanju u Odjel za gra­diteljstvo lokalne ili region­alne samouprave (nadležno upravno tijelo prema defini­ciji zakona). Pri­likom predaje zaht­jeva za izda­vanje Rješenja o izve­de­nom stanju, osim što je potrebno priložiti  tehničku doku­mentaciju, plaća se i upravna pris­to­jba (cca 70kn).
 4. Nadležni referent  nakon što pre­gleda pro­jekte, izvrši očevid i provjeru na terenu te ustanovi da objekt odgo­vara uvje­tima za legal­izaciju u skladu sa pos­to­jećim zakonom, šalje pro­jekte za obračun  Naknade za legalizaciju, a naknadno i za obračun komu­nalnog i vodnog dopri­nosa.
 5. Plaćanje  Naknade za legalizaciju ili minimalno prve rate
 6. Dobijanje Rješenja o izvedenom stanju čiji je sastavni dio tehnička dokumentacija izrađena u postupku legalizacije

Važne napomene:

 • Komunalni i vodni doprinos plaćaju se nakon dobijanja Rješenja o izvedenom stanju. Obročno plaćanje je moguće uz poček od godinu dana.
 • Rok za podnošenje zahtjeva 30.lipnja 2013, odnosno 31.12.2012 za objekte sa Rješenjem za rušenje
 • Legalizacijom objekta se ne rješavaju imovinsko pravni odnosi već samo legalnost objekta (dovodi ga se u status građevinske i uporabne dozvole- za završene objekte)
 • Za legalizaciju nadogradnje radi se nova dokumentacija za cijeli objekt gdje se prikazuje razlika između legalnog dijela i nadograđenog dijela bez dozvole. Doprinosi i naknada prema državi i lokalnoj samoupravi se naknadno plaćaju samo za nadograđeni dio
 • Kod definiranja kategorije objekta računa se osnovni dio i nadogradnja

Korisna informacija:  Kako znati da je objekt legalan

 

 

Uredba o novoj Naknadi za legalizaciju

Jučer  (23.kolovoza 2012.) je na sjednici Vlade prihvaćena  nova Uredba o Naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru koja će se primjenjivati u skladu sa novim Zakonom za legalizaciju.
Uredba stupa na snagu 8 dana od objave u Narodnim Novinama koja se očekuje uskoro, a do tada je na snazi stari izračun.
Novi izračun u obzir uzima nekoliko parametara:

 • Ukupan obujam zgrade
 • Vrsta zgrade  (1. pomoćna zgrada do 50m2,  2.sve ostale)
 • Namjena zgrade
 • Lokacija zgrade

Informativni izračun, može se napraviti već sada na našoj stranici:
Tablica za izračun naknade za legalizaciju 

Novi Zakon o legalizaciji stupio na snagu

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama NN 86/12 stupio je na snagu 06.kolovoza 2012.
Sažetak i službeni tekst zakona nalazi se pod:

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama NN 86/12.

Novi Zakon o legalizaciji objavljen u NN

zakon o legalizaciji gradnje 2012Zakon za legalizaciju objekata iz 2012. objavljen je u Narodnim Novinama 27.07. 2012. te stupa na snagu 8 dana nakon navedene objave.
Službeni tekst novog Zakona nalazi se u prilogu:

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama NN 86/12

Legalizacija po starom i/ili po novom Zakonu

Zakon o legalizaciji 2011 i 2012Zakon o legalizaciji pripremljen u 2012.upućen je u Saborsku proceduru te se njegovo stupanje na snagu očekuje početkom kolovoza 2012.
Nakon što novi Zakon stupi na snagu, nezavršeni postupci koji su bili započeti po starom Zakonu završiti će se po novom Zakonu iz 2012. ukoliko je to za investitora povoljnije (što će najčešće biti slučaj). Za sada je uglavnom nepoznata nova formula za izračun naknade za legalizaciju.  Uredba o naknadi biti će donesena do trideset dana nakon stupanja na snagu novoga Zakona, a prema najavama izračun će biti jednostavniji, te za određene kategorije objekata još povoljniji.

Datum za podnošenje zahtjeva za legalizaciju biti će produžen do 30. lipnja 2013.  Iznimno za objekte kod kojih je građevinska inspekcija izdala Rješenje za rušenje rok za podnošenje zahtjeva ostaje nepromijenjen, dakle do 31.12.2012.
Konačan tekst Zakona o legalizaciji nakon drugog  Saborskog čitanja

Nacrt Zakona o legalizaciji 2012

Nacrt novog Zakona o legalizaciji usvojen je na 30. sjednici Vlade RH te se upućuje u Saborsku proceduru, nakon čega se očekuje njegovo stupanje na snagu osam dana od objave u Narodnim Novinama.
Kompletan dokument nalazi se u prilogu:
Nacrt Zakona o legalizaciji 2012

Legalizacija i (neka) česta pitanja

Legalizacija česta pitanjaNa veliki broj pitanja o legalizaciji odgovorili smo u našim redovitim objavama te odgovorima u komentarima. Ipak postoje još neka pitanja koja nam se ponavljaju, pa ćemo ih navesti i na njih odgovoriti u ovoj objavi uz napomenu da iako su konture novog Zakona već dosta jasne, neke će stvari biti konačne tek kada Zakon stupi na snagu.

Pitanje 1: Imamo nezakonitu nadogradnju koju bi ovim Zakonom htjeli legalizirati, no željeli bi napraviti još jednu garažu i onda sve to legalizirati zajedno. Što nam preporučate?
Odgovor: Sve što je nezakonito izgrađeno do 21.06.2011. moći će se legalizirati ukoliko nije u jednoj od zona gdje legalizacija nije moguća (npr. Nacionalni park, park prirode i sl.). Nikako ne preporučamo nezakonitu gradnju sada jer se neće moći legalizirati. Dakle prvo legalizirati izgrađeno do 21.06.2011., a zatim daljnje nadogradnje raditi sa dozvolom za što je preduvjet idejni projekt.

Pitanje 2: Da li postoji kakav popust za branitelje u plaćanju doprinosa nakon legalizacije?
Odgovor: Do sada je Zakon o pravima hrvatskih branitelja predviđao određene popuste kod stambenog zbrinjavanja za određene kategorije branitelja. Prema posljednjim najavama Ministarstva branitelja predviđaju se određene olakšice u skladu sa novim Zakonom o legalizaciji, a pretpostvaljamo da će biti objavljene kada na snagu stupi i sam Zakon.

Pitanje 3: Imamo problem sa susjedima i zanima nas da li nam mogu stvarati probleme u postupku legalizacije?
Odgovor: Neposredni susjedi su stranka u postupku koje se poziva na uvid u spis. Jedina prepreka za postupak legalizacije može biti ako je u tijeku sudski spor ili ako se eventualno ukaže na činjenicu da se postupak ne radi po Zakonu.

Pitanje 4: Htjeli bi riješiti vlasničke odnose u postupku legalizacije, kakav je postupak?
Odgovor: Zakon o legalizaciji ne predviđa rješavaje imovinsko pravnih odnosa već isključivo rješava zakonitost objekta. Za pokretanje postupka legalizacije potrebno je imati pravni interes no eventualna otvorena vlasnička pitanja rješavaju se u odvojenom postupku.

Novosti oko Zakona za legalizaciju u 2012.

Nacrt novog zakona za legalizaciju bespravnih objekata u Hrvatskoj, predstavljen je dana 02.04. 2012. u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja čime je započeta javna rasprava oko izmjene Zakona, a sve u svrhu pojednostavljenja budućih  postupaka legalizacije objekata uz zadržavanje načela pravednosti.
Osnove izmjene Zakona odnose se na isključivanje posebnih uvjeta iz postupka legalizacije, mogućnosti plaćanja komunalnog i vodnog doprinosa nakon dobijanja Rješenja o izvedenom stanju, produženje roka za podnošenje zahtjeva do 30. lipnja 2013., te mogućnosti legalizacije u obalnom pojasu do 70m (bez obaveze stanovanja), na poljoprivrednim zemljištima P1 i P2 i na površinama gospodarske i zaštitne šume, te šuma sa posebnom namjenom.
Postupak legalizacije bespravne gradnje biti će različit ovisno o stupnju zahtjevnosti objekta. Objekti su tako podijeljeni u četiri kategorije:

 • Zahtjevna zgrada ( iznad 400m², odnosno preko 1000m² za objekte poljoprivredne namjene)
 • Manje zahtjevna zgrada (do 400m² i do 1000m² za poljoprivredne objekte)
 • Jednostavna zgrada – čija građevinska bruto površina nije veća od  100m²
 • Pomoćna zgrada – pomoćna zgrada u funkciji osnovne (zakonite) zgrade, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50m²

U prilogu se nalazi Sažetak prijedloga Zakona za legalizaciju 2012.
Link na video cijele konferencije

Kuća izgrađena prije 1968.

kuća izgrađena prije 196815. veljače 1968. je u području građenja i prostornog uređenja poznat kao datum presjeka za Opću legalizaciju, odnosno sve što je na teritoriju RH izgrađeno do toga datuma smatra se da je izgrađeno u skladu sa odgovarajućom dozvolom.
Iako su Zračne snimke iz toga vremena osnov za legalizaciju, snimke nekih područja ili objekata danas nisu dostupni te je starost  nerijetko potrebno dodatno dokazivati na druge načine.
Postoje tako dva osnovna dokumenta (Uvjerenja) odnosno načina koja dokazuju izgrađenost prije 15.veljače 1968.
Prvi je način da se ishodi Uvjerenje da je građevina evidentirana prije 15.02.1968, a navedeno Uvjerenje izdaje katastar ili Središnji ured Državne geodetske uprave na temelju podataka iz zračnih snimki, katastarskog plana i sl.
U slučaju da navedene institucije zbog nekog razloga nemaju snimku ili evidenciju nad objektom tada je potrebno ishoditi Uvjerenje o vremenu građenja građevine koje izdaje nadležni odjel za gradnju. Za dobijanje navedenog Uvjerenja potrebno je priložiti odgovarajuće dokaze koji mogu biti: nalaz građevinskog vještaka, fotografije, izjave svjedoka, mogući računi iz tog vremena o kupnji materijala, spajanja na infrastrukturu itd. Sastavni dio navedenog Uvjerenja je snimka postojećeg stanja građevine i preslika katastarskog plana s ucrtanom građevinom ili geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja, što se između ostalog potrebno priložiti samom pismenom Zahtjevu prilikom traženja Uvjerenja. 

*posljednje ažuriranje siječanj 2014: Stupanjem na snagu novoga Zakona o gradnji NN 153/13, od 1.1.2014., uvodi se po prvi puta Uporabna dozvola za zgrade građene prije 1968., koju izdaje tijelo graditeljstva, te se po prvi puta i prikazuje broj etaža objekta za navedene zgrade. Više u svježoj objavi Dokazivanje 1968.
Svi zahtjevi podneseni po starom Zakonu, završiti će se po starom Zakonu

Smanjenje vodnog doprinosa za 50%

Vodna naknada manja za 50%Vodni doprinos koji je potrebno platiti prilikom gradnje ili legalizacije objekta smanjuje se za 50%. Navedeno je izneseno na sjednici Vlade RH 16. veljače 2012. te će Uredba o izmjeni visine vodnog doprinosa  nakon objave u Narodnim Novinama, vrlo skoro postati i službena. Svi upravni postupci obračuna vodnog doprinosa započeti do stupanja na snagu nove Uredbe, koji nisu okončani izvršnim upravnim aktom, biti će obračunati po novim povoljnijim cijenama.
Za ilustraciju vodni doprinos za građenje ili legalizaciju obiteljske kuće od 300m²  u najskupljoj A zoni (Zagreb, obala te otoci) će umjesto dosadašnjih 20.250kn sada stajati 10.125kn. Trošak vodnog doprinosa po novim tarifama moguće je već izračunati uz pomoć tablice za izračun vodnog doprinosa.