Zakon o gradnji – pročišćeni tekst

Zakon o građenjuZakon o prostornom uređenju i gradnji koji je stupio na snagu u drugoj polovici 2007. doživio je prošloga mjeseca svoju treću izmjenu i dopunu. Iste su objavljene u Narodnim Novinama pod brojem 90/11.
Dio preinaka odnosi se na definicije kao što su podrum, prometna površina, krajobraz itd. Jasno definiranje prometne površine trebalo bi u značajnoj mjeri olakšati ishođenje dozvola, pa i sam postupak legalizacije.  Nova definicija podruma dozvoliti će pak gradnju većih zgrada nego ranije.
Glede obaveza naručitelja gradnje naglasak je stavljen na poštovanje cijena arhitektonskih usluga propisanih od komore ovlaštenih arhitekata. Nalaže se i pribavljanje certifikata energetske učinkovitosti kao uvjeta za dobijanje uporabne dozvole. Definiraju se područja ugostiteljsko turističke namjene (T1), (T2) i omogućuje njihovo etažiranje uz obavezu zadržavanja namjene. Jedna od promjena zakona omogućava jedinicama lokalne samouprave da proda svoje zemljište bez javnog natječaja ukoliko se nečiji objekt nalazi na tome zemljištu i ima rješenje o izvedenom stanju. Navedena odredba bitna je za najnovije postupke legalizacije bespravnih objekata.
Navedene i brojne druge izmjene i dopune nalaze se u pročišćenom tekstu zakona na: Zakon o prostornom uređenju i gradnji  (posljednje izmjene i dopune unesene su u tekst zakona plavom bojom).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *