Zakon o gradnji 2014.

Zakon o gradnji NN 153/13 stupio je na snagu sa 1.siječnja 2014.
Zakon sadrži sljedeće odredbe:

  • Opće odredbe
  • Temeljni zahtjevi za građevinu
  • Energetskom svojstvo zgrade
  • Sudionici u gradnji
  • Projekti
  • Tijela nadležna za izdavanje građevinske i uporabne dozvole
  • Građevinska dozvola
  • Početak građenja i gradilište
  • Uporabna dozvola
  • Prijelazne i završne odredbe

Originalan tekst Zakona: ZAKON O GRADNJI NN 153/13  na snazi od 1.siječnja 2014. godine